ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 06 marca 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-09 15:35:16 przez Administrator Systemu

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 06 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 7/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 06 marca 2020 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
 
 
Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2
 
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 3. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 2. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 r.
 
§ 3
 
 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 06 marca 2020 r.
 
 
 
 
FORMULARZ OGŁOSZENIA
 
przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
 
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata
( adres do korespondencji,
tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu
( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub
właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej
status prawny)
Opis doświadczenia i umiejętności
kandydata, które będą przydatne
w pracach komisji konkursowe
 
 
 
Oświadczenie:
 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.
 
 
 
 
 
 
 
 
/............................................................../ /...................................................................../
( miejscowość, data) (podpis kandydata)
 
 
 
 
Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Jerzy Pieniążek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-09 15:31:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-09 15:35:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09 15:36:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony