ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-26 15:11:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 37/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 26 listopada 2020 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
 
 
Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r., poz.1057)
 
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.
 
§ 2
 
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 3. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie              o stronniczość lub interesowność.
 2. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz jego mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,             ul. Leszczyńskiego 3 lub elektronicznie na adres e-mail:              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.
 
§ 3
 
 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 37/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 26 listopada 2020 r.
 
 
 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIA
Przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. 
 
 
DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
 
Dane kontaktowe kandydata ( adres do korespondencji, tel.kontaktowy, e-mail)
 
Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/podmiocie
 
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu (proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub właściwego rejestru,ewidencji potwierdzającej status prawny)
 
Opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach komisji konkursowej
 
 
 
Oświadczenie:
 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami   o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dot. rozpatrywania ofert.
 
 
 
/................................................................../                 /..................................................................../
              ( miejscowość, data)                                                      ( podpis kandydata)
 
 
 
 
Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia którego występuje kandydat
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Elżbieta Herbut
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-26 15:06:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-26 15:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26 15:11:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony