Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna - informacja

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 08 października 2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-08 12:49:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 30/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 08 października 2020 r.
 
 
 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) i art.18a ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 141/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 01 czerwca 2011 r.
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Unieważnia się ogłoszony w dniu 14 września 2020 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2
 
Podstawą unieważnienia konkursu, o którym mowa w § 1 jest niezłożenie do ogłoszonego otwartego konkursu ofert żadnej oferty.
 
§ 3
 
Przedmiotowe zarządzenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
  3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki