ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROZSTRZYGNIĘCIE
OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT
 
na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego”.
 
Działając na podstawie art.15 ust.2h i ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r., poz.571 ) oraz upoważnienia  Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja
2019 r. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza wynik konkursu na realizację zadania,  o którym mowa poniżej.
 
Nazwa zadania
 
Zlecenie w formie powierzenia realizacji w 2023 roku  Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.
 
 
Nazwa stowarzyszenia
Kwota wnioskowana    w zł
Przyznana kwota dotacji w zł
Uzasadnienie
Liczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
 
 
 
 
Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy
Społecznej
ul. Piłsudskiego23
37-700 Przemyśl
 
 
 
 
    
 
     796.380,00 zł
 
 
      
 
   796.380,00 zł
 
 
Oferta spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego              i wolontariacie ( Dz.U. z 2023r., poz.571) oraz          w ogłoszeniu           o otwartym konkursie ofert
 
   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
        35,20
 
       
 
Przemyśl, dnia 30 marca 2023 r.
z up. Prezydenta Miasta Przemyśla
mgr Piotr Hryniszyn
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Szuster
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 11:57:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Szuster
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 12:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Szuster
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 12:00:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 10/2023
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
 z dnia 06 marca 2023 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
 
 
Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego    z Funduszu Solidarnościowego.
 
§ 2
 
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 3. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie              o stronniczość lub interesowność.
 2. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,            ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 r.
 
§ 3
 
 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023
                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                              w Przemyślu
                                                                              z dnia 06 marca 2023 r.
 
 
 
 
FORMULARZ  OGŁOSZENIA
 
przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na  realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego    z Funduszu Solidarnościowego.
 
 
DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata
( adres do korespondencji,
tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu
( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub
właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej
status prawny)
Opis doświadczenia i umiejętności
kandydata, które będą przydatne
w pracach komisji konkursowe
 
 
 
 
Oświadczenie:
 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu                i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.
 
 
 
 
 
 
 
 
/............................................................../              /...................................................................../
             ( miejscowość, data)                                                  (podpis kandydata)
 
 
 
 
Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Szuster
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 12:09:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Szuster
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 12:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Szuster
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 12:12:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 9/2023
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 06 marca 2023 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art.18 ust.1 pkt 6 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r., poz.2268 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1 pkt 1 i pkt 7, art.5 ust.4 pkt 1, art.11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
 2. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji w 2023 roku usług asystenta zgodnie z zasadami określonymi w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
 3. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Załącznik
                                                                                                           do zarządzenie Nr 9/2023
                                                                                                           Dyrektora MOPS w Przemyślu
                                                                                                           z dnia 6 marca 2023 r.
 
 
O g ł o s z e n i e
 
 
Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz.2268 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 pkt 1 i pkt 7, art.5 ust.4 pkt 1, art.11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn.zm.) jak i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057 ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 z dnia 07 maja 2019 r. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w 2023 roku na terenie miasta Przemyśla Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanego      z Funduszu Solidarnościowego w okresie od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.    w formie powierzenia realizacji zadania oraz zaprasza do składania ofert
 
 
 
Rozdział I
 
Adresaci konkursu, zakres podmiotowy i przedmiotowy konkursu
 
 
 1. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Na realizację zadania publicznego zwanego dalej Programem Prezydent Miasta Przemyśla przeznacza środki finansowe w łącznej kwocie 796.380,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100 ).
 3. Prezydent Miasta Przemyśla przeznacza środki na koszty związane z obsługą Programu      w kwocie 8.727,60 zł ( słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 60/100).
 4. Głównym celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej "asystentem", mających na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób z niepełnosprawnością do podejmowania codziennych aktywności, funkcjonowania w życiu społecznym, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy też rozrywkowych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność.
 5. Uczestnikami Programu są 62 osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Przemyśla, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wymienionych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym:
 1. 12 dzieci w wieku do 16 roku życia spełniających zapisy działu V Programu,
 2. 24 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 19 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprężoną,
 4. 7 osób  z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 
 1. Usługi asystenta będą mogły świadczyć osoby nie będące członkami rodziny uczestników:
 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 
 1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwieniu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy ),
 5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 
 1. W trakcie realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.         o pomocy społecznej.
 1. Usługi asystenta będą realizowane:
 1. przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 2. limit godzin usług asystenta zadania wynosi:
 1. na 1 uczestnika z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności                                 z niepełnosprawnością sprężoną 306 godzin w całym okresie realizacji zadania ( średnio 34 godziny miesięcznie ),
 2. na 1 uczestnika z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 306 godzin w całym okresie realizacji zadania ( średnio 34 godziny miesięcznie ),
 3. na 1 uczestnika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 270 godzin     w całym okresie realizacji zadania ( średnio 30 godzin miesięcznie ),
 4. na 1 dziecko w wieku do 16 roku życia spełniające zapisy działu III Programu 270 godzin  w całym okresie realizacji zadania ( średnio 30 godzin miesięcznie ).
 
 1. W ramach Programu usługi asystenta powinno świadczyć 15 osób.
 2. Środki finansowe określone w pkt 2 zostaną przeznaczone na:
 1. pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta w wysokości nie większej niż 40,00 zł za jedną godzinę zegarową,
 2. koszty ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem realizatora Programu,
 3. koszty zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi,
 4. koszty, o których mowa w punkcie 3 mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie i nie większej niż 2.508 zł w całym okresie realizacji zadania na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz nie większej niż 500 zł miesięcznie i nie większej niż 4.293 zł zł w całym okresie realizacji zadania dla asystenta wykonującego  usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.
 
 1. Usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w pkt 5. Asystenci mają obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.
 1. Uczestnik Programu nie może ponosić odpłatności za usługi asystenta.
 
 
Rozdział II
 
Zasady przyznawania dotacji
 
 1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji Programu określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie              ( Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U.z 2020 r., poz.1787 z późn. zm.).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na realizację Programu.
 4. Dotację na powierzenie realizacji Programu otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Zastrzega się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
 6. wysokość przyznanej dotacji będzie określona w umowie.
 
 
Rozdział III
 
Termin i warunki realizacji zadania publicznego
 
 
 1. Konkurs obejmuje Program, który będzie realizowany w terminie od dnia 01 kwietnia     2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Realizatorem Programu może być wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.
 3. Ogłoszenie przez Dyrektora MOPS w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia z wybranym podmiotem pisemnej umowy na realizację Programu.
 4. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz.2057 ).
 5. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a podmiot podejmuje się realizacji Programu, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy Programu zachowując jego podstawowe cele merytoryczne.
 6. W przypadku, gdy podmiot otrzyma dotację inną niż wnioskowana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu realizacji Programu wraz z zaktualizowanym harmonogramem ( jeżeli ulega zmianie ). Dokumenty te winny być podpisane przez osoby uprawnione.
 7. W przypadku składania ofert wspólnej należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły niniejszą ofertę, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację Programu.
 8. Zleceniobiorca winien dostarczyć dokumenty, o których mowa w ust.7 i 8 w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w godzinach 7.30 - 15.30 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Ośrodka ) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu,            ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia przez Dyrektora MOPS rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Przy składaniu oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania tych podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji Programu będą wykonywać poszczególne organizacje i jakie rodzaje kosztów będą opłacane z konta tych organizacji.
 10. W przypadku udzieleni dotacji organizacjom lub podmiotom, które złożyły ofertę wspólną, w umowie zostaną określone prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotu, w tym ich świadczenia składające się na realizację Programu.
 11. Organizacje i podmioty składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie dotowanego Programu.
 12. Umowę ze strony podmiotu podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem, a w przypadku oferty wspólnej osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów zgodnie ze sposobem reprezentowania określonym w złożonej ofercie.
 13. Przekazanie środków finansowych na konto Zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.
 14. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 15. Podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r., poz.2057 ).
 16. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Programu.
 17. Zleceniodawca może dokonać kontroli i oceny realizacji Programu w szczególności            w zakresie:
 1. stanu realizacji zadania,
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 4. prawidłowości prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 
 1. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania Programu zgodnie z umową.
 1. Uczestnicy realizowanego Programu muszą być informowani o finansowaniu zadania ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia Programu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy MOPS w Przemyślu a wyłonionym podmiotem.
 3. Podmiot może odstąpić od realizacji Programu w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku ma on obowiązek pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o swojej decyzji w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia Dyrektora MOPS             o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
 4. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od zlecenia realizacji Programu w sytuacji, gdy nie otrzyma środków finansowych od Wojewody w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Rozdział IV
 
Kwalifikowalność kosztów
 
 
 1. Ze środków konkursu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.
 2. Koszty będą kwalifikowane jeżeli:
 1. pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko jeden uczestnik Programu,
 2. będzie prowadzona ewidencja biletów jednorazowych zawierająca m. inn. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów,
 3. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta udostępnionego przez osobę trzecią lub ewidencja kosztów przejazdu innymi środkami transportu.
 1. Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji Programu,         o którym mowa w rozdziale III pkt 1.
 1. Za datę ponoszenia kosztu przyjmuje się w przypadku wydatków pieniężnych                      w szczególności:
 1. ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą - datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu realizującego usługę asystenta tj. datę księgowania operacji,
 2. ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności - datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu płatniczego pod warunkiem dokonania spłaty tej należności do końca okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego,
 3. ponoszonych gotówką - datę faktycznego dokonania płatności w kwocie brutto tj. wraz        z podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadku, gdy podatek ten może być odliczony od podatku należnego lub zwróconego.
 
 1. Środki finansowe przyznane na realizację Programu muszą być wykorzystane zgodnie         z umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a wyłonionym podmiotem.
 2. Podmiot otrzymujący środki finansowe zobowiązany jest do ich rozliczenia, a także do zwrotu niewykorzystanej ich części w sposób i w terminach wskazanych w umowie.
 
 
 1. Kosztami niekwalifikowanymi zadania są:
 1. odsetki od zadłużenia,
 2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu,
 3. kary i grzywny,
 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 5. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 6. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2022 r., poz.2651 z późn. zm. ),
 7. nagrody, premie, ekwiwalent za urlop, zasiłki chorobowe i koszt przejazdu asystenta do i od uczestnika,
 8. usługi asystenta świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
 
 
Rozdział V
 
 
Termin i warunki składania ofert
 
 1. Termin składania ofert ustala się do dnia 28 marca 2023 r. do godziny 15.30.
 2. Podmiot zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia      24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań          ( Dz.U.z 2018r., poz.2057 ).
 3. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem:” Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do MOPS ) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl.
 5. Złożenie oferty może zostać potwierdzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 6. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
 
 
Rozdział VI
 
Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
 
 1. Wymagane załączniki:
 1. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów             w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu/podmiotów składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 2. kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego,    o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 1. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione:
 1. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być opatrzona datą oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
 2. jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona załącznika winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 
 1. Wszystkie pola oferty powinny zostać wypełnione.
 2. Oferta, aby zostać uznana za prawidłową musi spełniać następujące kryteria:
 1. złożona została przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie,
 2. została złożona na właściwym formularzu,
 3. złożona została w terminie wymaganym w regulaminie konkursu,
 4. zadanie jest zgodne z celami i założeniami konkursu,
 5. jest zgodna z działalnością statutową oferenta,
 6. musi być czytelna tzn. zaleca się, aby była wypełniona maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości,
 7. termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymienionym w niniejszym ogłoszeniu,
 8. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym ( nie zawiera błędów rachunkowych ),
 9. kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów ( należy podać odpowiedni rodzaj miary np. umowa o dzieło/zlecenie, usługa ),
 10. musi być podpisana przez osoby uprawnione ( podpisy muszą być czytelne z podaniem imienia, nazwiska i funkcji lub opatrzone pieczęcią imienną i parafowane ).
 
 1. Złożone ofert zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS.
 2. Po weryfikacji formalnej Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej                      i przedstawia Dyrektorowi MOPS wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji        i wykaz ofert, którym nie udziela rekomendacji.
 3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta ( 0-10 pkt ),
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                  w odniesieniu do do zakresu rzeczowego zadania ( 0-10 pkt ),
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy pomocy których oferent będzie realizował zadania publiczne ( 0-10 pkt ),
 4. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków             ( 0-10 pkt ).
 
 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Dyrektor MOPS w formie ogłoszenia o wyborze.
 2. Od decyzji Dyrektora MOPS w przedmiocie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 3. Po zakończeniu procedury konkursowej Dyrektor MOPS ogłosi informację o wynikach konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane oferentom.
 
 
 
 
 
 
Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
 
 
 
Niniejszym potwierdza się złożenie oferty do konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.:" Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
 
 
 
 
 
                                                                 /........................................................................................../           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Szuster
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 12:02:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Szuster
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 12:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Szuster
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 12:12:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Akapit nr 1 - brak tytułu

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT
 
na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych   w formie noclegowni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia        31 grudnia 2023 r. oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
            Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz.1327                  z późn. zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Przemyślu u n i e w a ż n i a  otwarty konkurs ofert z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.
 
  Zadanie nr 1.
 
Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie noclegowni - brak rozstrzygnięcia.
 
 
Nazwa stowarzyszenia
Kwota wnioskowana    w zł
Przyznana kwota dotacji w zł
Uzasadnienie
Liczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
 
 
brak oferty
 
 
       0,00 zł
 
 
       0,00 zł
 
 
    brak oferty
 
 
 
 
        0,00
 
       
 
 
Zadanie nr 2.
 
Wspieranie działalności polegającej za zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie ogrzewalni - brak rozstrzygnięcia.
 
Nazwa stowarzyszenia
Kwota wnioskowana    w zł
Przyznana kwota dotacji w zł
Uzasadnienie
Liczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
 
 
brak oferty
 
 
         0,00 zł
 
 
       0,00 zł
  
 
    brak oferty
 
 
          0,00
 
        
 
 
 
Przemyśl, dnia 10 stycznia 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Szuster
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-10 12:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Szuster
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-10 12:39:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Szuster
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-10 12:40:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r.
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
§ 2
 
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 3. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie              o stronniczość lub interesowność.
 2. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,            ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.
 
§ 3
 
 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
       Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2022
                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                              w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2022 r.
 
 
 
 
FORMULARZ  OGŁOSZENIA
 
przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
 
DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata
( adres do korespondencji,
tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu
( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub
właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej
status prawny)
Opis doświadczenia i umiejętności
kandydata, które będą przydatne
w pracach komisji konkursowe
 
 
 
 
Oświadczenie:
 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu                i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.
 
 
 
 
 
 
 
 
/............................................................../              /...................................................................../
             ( miejscowość, data)                                                  (podpis kandydata)
 
 
 
 
Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Szuster
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-12 10:49:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Szuster
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-12 10:53:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Szuster
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12 10:53:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 05 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Akapit nr 1 - brak tytułu

UNIEWAŻNIENIE
OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT
 
na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. i od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
            Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057z późn. zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Przemyślu u n i e w a ż n i a  otwarty konkurs ofert z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.
 
  Zadanie nr 1.
 
Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni - brak rozstrzygnięcia.
 
 
Nazwa stowarzyszenia
Kwota wnioskowana    w zł
Przyznana kwota dotacji w zł
Uzasadnienie
Liczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
 
 
brak oferty
 
 
       0,00 zł
 
 
       0,00 zł
 
 
    brak oferty
 
 
 
 
        0,00
 
       
 
 
Zadanie nr 2.
 
Wspieranie działalności polegającej za zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni - brak rozstrzygnięcia.
 
Nazwa stowarzyszenia
Kwota wnioskowana    w zł
Przyznana kwota dotacji w zł
Uzasadnienie
Liczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
 
 
brak oferty
 
 
         0,00 zł
 
 
       0,00 zł
  
 
    brak oferty
 
 
          0,00
 
        
 
 
 
Przemyśl, dnia 10 stycznia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor - Piotr Hryniszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-10 11:38:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-10 11:41:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-10 11:41:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji